BLV Đào Anh Rocketer – Áp lực sợ xấu vì những đêm thức trắng