BLV Đào Anh Rocketer: “Chúng tôi không ngại đánh đổi sự vất vả”