BLV Đào Anh Rocketer: Nhiều người không thích nghe nữ bình luận