Bộ trưởng Nông – Lâm Lào thăm cựu chuyên gia Việt Nam tại Lào