Tiềm năng sinh lời của nhà phố tại khu đô thị sinh thái thông minh