Hợp tác kinh tế trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ Việt Nam – Lào