Phòng khám chuyên khoa Ung bướu chính thức đi vào hoạt động