Làm thế nào để nhập quốc tịch Châu Âu một cách nhanh nhất?