Tín ngưỡng phật giáo gắn với bảo vệ môi trường tại Lào