Hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, cao nhất vẫn ở nhóm có trình độ cao đẳng