Việt Nam cần đặt mục tiêu World Cup với lứa cầu thủ hiện tại