Xác định các mục tiêu cần hoàn thành trong học tập và công việc