Cửa thép ngăn cháy – Tầm quan trọng trong an toàn toàn nhà