Sự cần thiết của gối kê thép trong các công trình xây dựng