Bức tranh toàn cảnh ngành thép nửa sau năm 2019 đến nay tại Việt Nam