Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện