Đầu tư sang Lào tại sao lại thu hút nhiều doanh nghiệp Việt Nam?