National Vietnamese Convention 2017: Hội nghị khoa học phòng chống ung thư