Cơ hội dành học bổng đến 600 triệu đồng trường top bang Colorado