Du học Mỹ ngành công nghệ thông tin, góc nhìn của người trong cuộc