Đoàn đại biểu liên ngành đến thăm và làm việc tại Bệnh viện K