Phòng khám chuyên khoa ung bướu tại TP.HCM đi vào hoạt động